Кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін

Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» 053 «Психологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Випусковою кафедрою зі спеціальності 053 «Психологія» є кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін.

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, самоактуалізації, безперервного підвищення власних професійних умінь та навичок, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, системі управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, основні практичні компетенції майбутніх фахівців у рамках роботи із різноманітними типами клієнтів. 

Місія кафедри – забезпечити академічну підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі психологічних наук з необхідними компетентностями, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту.

На кафедрі працюють: 1 доктор наук з фізичного виховання та спорту, 5 кандидатів наук, 3 з яких – доценти, 3 – старші викладачі. Очолює кафедру к.е.н. Кадебська Елеонора Володимирівна.

 

Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Психологія"

Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Психологія"

Портфоліо викладачів

Наукова робота кафедри

Програми практики

Бази практики

Стандарт вищої освіти 053 Психологія